พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ที่ มท 0804.3 ว0315 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 ซักซ้อมหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการทำกิจการนอกเขตของ อปท. และ หนังสือที่ มท 0804.3/23883 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตอบข้อหารือจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจการนอกเขตจังหวัด