พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

สำนักทะเบียนกลาง กำหนดระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บรักษาและควบคุมข้อมูลการทะเบียนราษฎร การตรวจสอบ
พิสูจน์ตัวบุคคลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนราษฎร การให้บริการประชาชนในการขอตรวจคัดเอกสารข้อมูล  
และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง และการอนุญาตให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 

DownloadBoonrueng