DownloadBoonrueng

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 453 ลว.3 ตุลาคม 2561

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ