พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561