DownloadBoonrueng

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561