DownloadBoonrueng1

หนังสือตอบข้อหารือ ที่ มท 0808.2/ว 1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น