DownloadBoonrueng

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561