DownloadBoonrueng

ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท. พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์วิธีการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)