พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎกระทรวง 7 ฉบับ

เพิ่มเติม  กฏกระทรวงการคลังฉบับที่ 8 ลว.5 ต.ค. 60
             กฏกระทรวงการคลังฉบับที่ 9 ลว. 30 ม.ค.61

หนังสือซักซ้อม ลว 9 มีนาคม 2561
หนังสือซักซอม ลว 7 พฤษภาคม 2561