DownloadBoonrueng

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จัดทำโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักเกณฑ์อื่นๆ ฯลฯ

หนังสือสั่งการ , หนังสือตอบข้อหารือ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง