พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ 0001.1/02144 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560