พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.จ่ายได้ พ.ศ.2560 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่ถือเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ คือ

- เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย