สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

DownloadBoonrueng

เวอร์ชั่น 1

 

DownloadBoonrueng

 

เวอร์ชั่น 2