พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก หน้า 13 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบิกษา