DownloadBoonrueng

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจนุเบิกษา เล่ม 134 ตอนที่ 5 ก 15 มกราคม 2560