ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลบุญเรือง และพสกนิกรชาวตำบลบุญเรือง

Arrow up
Arrow down
natioinal league1 banner

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner

2 1437333317
vdo buntom
master ict banner
recycle banner
BB
BB1
BB2
sss
ITA banner

anti corruption plan banner
sidebar download

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552 19 เมษายน 2560
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 19 เมษายน 2560
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด 04 เมษายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ของ อบจ. พ.ศ.2560 09 มีนาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.จ่ายได้ พ.ศ.2560 09 มีนาคม 2560
ระเบียบการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560 09 มีนาคม 2560
สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 08 มีนาคม 2560
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 15 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่า่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 28 ธันวาคม 2559
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 20 ธันวาคม 2559
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ของ อปท. ลว.9 ธ.ค.2559 13 ธันวาคม 2559
มาตรฐานงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07 ธันวาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 21 พฤศจิกายน 2559
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 17 พฤศจิกายน 2559
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 ตุลาคม 2559
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 24 ตุลาคม 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 20 ตุลาคม 2559
การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 20 ตุลาคม 2559
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 19 ตุลาคม 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 26 กันยายน 2559
คู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 21 กันยายน 2559
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 21 กันยายน 2559
ประกาศ กทจ.เชียงราย เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ ชร 0023.2/653 ลว.11 มกราคม 2559 21 กันยายน 2559
แนวทางข้อหารือกฏหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2557 - 2558 19 กันยายน 2559
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 07 กันยายน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 07 กันยายน 2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 07 กันยายน 2559