natioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
master ict banner
2 1437333317

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 สิงหาคม 2561
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
หนังสือตอบข้อหารือ การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 03 พฤษภาคม 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 25 เมษายน 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 04 เมษายน 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 28 มีนาคม 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 28 มีนาคม 2561
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี 2561 20 มีนาคม 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 31 มกราคม 2561
รวมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01 ธันวาคม 2560
การอนุมัติไปราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24 พฤศจิกายน 2560
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 ตุลาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 18 ตุลาคม 2560
หนังสือเวียน เรื่อง การจัดหาอาหารฯ ตามระเบียบฝึกอบรมฯ ไม่ถือเป็น การซื้อจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 12 ตุลาคม 2560
หนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 10 ตุลาคม 2560
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 05 ตุลาคม 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 27 กันยายน 2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 21 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎกระทรวง 9 ฉบับ 28 สิงหาคม 2560
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 16 สิงหาคม 2560
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 กรกฎาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2547 แก้ไขฉบับที่ 2 ปี 2554 19 กรกฎาคม 2560
ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉ.3 พ.ศ.2548) 17 กรกฎาคม 2560