พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 12 มิถุนายน 2562
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 21 พฤษภาคม 2562
พรบ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 18 เมษายน 2562
พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 17 เมษายน 2562
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 15 มีนาคม 2562
หนังสือซักซ้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 1289 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 13 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/056315 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 25 มกราคม 2562
การมอบอำนาจ "เจ้าท่า" แก่ อปท. และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 25 มกราคม 2562
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล 25 มกราคม 2562
ซักซ้อมหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการทำกิจการนอกเขตของ อปท. ที่ มท 0804.3 ว0315 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 07 มกราคม 2562
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2561
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 22 ตุลาคม 2561
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 03 ตุลาคม 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว.28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 26 กันยายน 2561
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 26 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 13 กันยายน 2561
ตอบข้อหารือ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด 12 กันยายน 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 08 สิงหาคม 2561
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) 12 กรกฎาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 10 พฤษภาคม 2561
หนังสือตอบข้อหารือ การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 พฤษภาคม 2561
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 03 พฤษภาคม 2561
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 25 เมษายน 2561