พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แผนผังเว็บไซต์เทศบาลตำบลบุญเรือง

หน้าแรก  

แนะนำเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ดวงตราเทศบาลตำบลบุญเรือง
• นโยบายนายกเทศมนตรี

หนังสือราชการ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถจ.ชรโครงสร้างองค์กร
• ฝ่ายบริหาร
     - คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบุญเรือง
     - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง
• ส่วนราชการ
     - หัวหน้าส่วนราชการ
     - สำนักปลัด
     - กองการศึกษา
     - กองคลัง
     - กองช่าง
     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
งานทะเบียนราษฎร
การจัดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษีป้าย โรงเรือนและที่ดิน
การขออนุญาตปลูกสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศข่าวทั่วไป
ประกาศข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ภาพกิจกรรมและผลงาน

ติดต่อเทศบาล
E-MAIL เทศบาลตำบลบุญเรือง
ส่งเรื่องร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนผังเว็บไซต์

แผนงานและงบประมาณ
• แผนงาน
     - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
     - แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
     - แผนดำเนินงาน
     - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     - แผนจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
• งบประมาณ
     - เทศบัญญัติของเทศบาล ตามกฎหมาย
     - ประกาศงบประมาณ
     - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     - รายงานสถานะการเงินการคลัง
• การติดตามและประเมินผล
     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี