พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

1. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
          ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่ให้เช่า ที่ทำการค้าขาย  ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย และที่ใช้ในกิจการอื่นๆ เจ้าของทรัพย์สินต้องชำระค่าภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี (โดยกำหนดให้ ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนั้น เป็นหลักสำหรับการคำนวณค่าภาษี ซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมา)
          ค่ารายปี  หมายความว่า  จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินให้เช่าให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี  แต่ถ้ากรณีที่มีเหตุอันควรที่ทำให้พนักงาน  เจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นไม่ใช่จำนวนเงินอื่นสมควรที่จะให้เช่าได้  หรือกรณีหาค่าเช่าไม่ได้  เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเอง  หรือด้วยเหตุประการอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจประเมินค่ารายปี  โดยคำนึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน  ขนาด  พื้นที่  ทำเล  ที่ตั้งและบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์

          ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
          1. เจ้าของทรัพย์สิน
          2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด

          ระยะเวลาการชำระภาษี
          ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

          หลักฐานที่ใช้ประกอบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรณีเป็นการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่
          1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อโรงเรือน
          3. สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาซื้อขายโรงเรือน
  4. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเริ่มต้นใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
  5. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี  (ถ้ามี)
  6. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน)
กรณีเป็นผู้ชำระภาษีรายเก่าที่เคยชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว
  1. ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ภ.ร.ด.2)
  2.ชำระภาษีภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
 
 
2. การชำระภาษีบำรุงท้องที่
          ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี  อัตราภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่  ได้แก่  ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ดินที่ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่  พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือมีน้ำด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี  หรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

          ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
          1. เจ้าของที่ดิน ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาตายให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้รับมอบอำนาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ผู้จัดการทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี
          2. เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี
          3. ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเสียภาษี

          ระยะเวลาการชำระภาษี
          ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ของทุกปี
       
          หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการชำระภาษี
          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน  บริษัท
          4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน  เช่น  โฉนดที่ดิน  นส.3
          5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย  (ถ้ามี)
          6. หนังสือมอบอำนาจ  กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน
 
3. การชำระภาษีป้าย
          ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการ อื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หุ่นปั้น หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

          ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
          1. เจ้าของป้าย
          2. กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้ายเป็นผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ป้ายตามลำดับ

          ระยะเวลาการชำระภาษี
          1. ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี
          2. ติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้ายทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่ม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย
          3. กรณีที่มีการโอนป้าย ผู้รับโอนจะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน

          หลักฐานที่ใช้ประกอบการชำระภาษีป้าย
กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่
          1. บัตรประจำตัวประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย
กรณีป้ายรายเก่า
          ควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย
 
สามารถติดต่อชำระภาษี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลบุญเรือง  053783155 ต่อ 18