anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

คู่มือสำหรับผู้รับบริการ (คู่มือประชาขน)

 

สำนักปลัด

: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
: การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
: การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
: การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
: การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
: การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
: การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
: การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
: การขอเลขที่บ้าน
: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
: การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
: การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
: การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
: การจำหน่ายชื่อสกุล
: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
: การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจ พิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
: การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
: การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

: การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
: การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
: การรับแจ้งการ เกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
: การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
: การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
: การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
: การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
: การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
: การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
: การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
: การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
: การรับแจ้งการย้ายเข้า
: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
: การรับแจ้งการย้ายออก
: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

กองช่าง
: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
: การแจ้งขุดดิน
: การแจ้งถมดิน
: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

กองคลัง
: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
: การรับชำระภาษีป้าย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
: การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
: การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

กองการศึกษา
: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

หน่วยงานและความรับผิดชอบ


สำนักปลัดทศบาล
               สำนักปลัดทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
                    ๑.งานบริหารทั่วไป , ธุรการ
                    ๒.งานการเจ้าหน้าที่
                    ๓.งานนโยบายและแผน
                    ๔.งานพัฒนาชุมชน
                    ๕.งานนิติการ
                    ๖.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    ๗.งานทะเบียนราษฎร

กองช่าง
               กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง
               กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุข
               กองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา
               กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย