anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานทะเบียนราษฎร
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญเรือง


การแจ้งเกิด
1. คนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้าน หรือบิดา-มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
2. คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเกิด
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง หรือ
- บัตรประจำตัว บิดา-มารดา (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

การแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา หลักฐานประกอบการแจ้ง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- บัตรประจำตัว บิดา-มารดา
- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 x 3 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- พยานบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

การแจ้งตาย
1. คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชม.นับแต่เวลาพบศพ
2. คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตาย หรือพบศพ แล้วแต่กรณีหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
- เรียกและตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้แจ้ง
- หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อ และรายการบุคคล (ถ้ามี)

การแจ้งย้ายที่อยู่
1. การแจ้งย้ายออก ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
หลักฐานประกอบการแจ้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายออก
- ตรวจสอบรายการบุคคลที่แจ้งย้ายออก

2. การแจ้งย้ายเข้า ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
หลักฐานประกอบการแจ้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า
- ตรวจสอบใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.6 ตอนที่ 1,2

3. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ผู้ย้ายที่อยู่เป็นผู้แจ้งย้ายออกและย้ายเข้า ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่
หลักฐานประกอบการแจ้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่
- บัตรประจำตัวผู้แจ้งย้าย
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
- หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าจากเจ้าบ้าน
- เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 20 บาท

4. การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
หลักฐานประกอบการแจ้ง
- กรณีเอกสารหลักฐานมาแสดง ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้แจ้งย้ายเป็นคนเดียวกันกับบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านกลาง
- กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้สอบสวนพยานบุคคล เพื่อให้ยืนยันรับรองว่า ผู้ขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง เป็นบุคคลคนเดียวกันกับชื่อและรายการที่ปรากฏในทะเบียนบ้านกลาง
- เมื่อตรวจสอบหลักฐาน หรือสอบพยานบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือก็ให้ดำเนินการแจ้งย้ายออก

การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร มรณบัตร หากมีรายการที่ไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขรายการให้ถูกต้องได้ ดังนี้
หลักฐานประกอบการแจ้ง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง
- เอกสารการทะเบียนราษฎรที่ขอแก้ไข ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ฯลฯ
- เอกสารที่ทางราชการออกให้

การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
บ้าน หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบการซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน บ้านใดที่ยังไม่มีเลขหมายประจำบ้าน
ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขหมายประจำบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่บ้านสร้างเสร็จ
การขอเลขหมายประจำบ้าน
หลักฐานประกอบการแจ้ง
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำร้อง
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กองช่างออกให้)
- หนังสือรับรองอาคาร (กองช่างออกให้)
- หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้าง กรณีบ้านเก่า เช่น โฉนดที่ดิน/สัญญาซื้อขาย
สัญญาเช่า (ถ้ามี)


ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
* ปัจจุบันแบบฟอร์มต่างๆ ได้จัดพิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของสำนักทะเบียน ผู้ขอรับบริการ เพียงแต่นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด และทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง ไปติดต่อขอรับบริการ