anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

bg menu IT boonrueng


1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร
2. ระบการดำเนินการกับเป้าหมายบการรายงานผล และเปรียบเทียบผล
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร
4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร
7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้


Information system
- ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
- ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Plan)
- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis)
- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ccis)
- ระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท.
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.
- ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-LAAS)
- ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
- ระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (OCSS) pdf logo
KM
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
และ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Asseseement : ITA)


 

- ผลการประเมิน LPA ปี 2559
- ผลการประเมิน LPA ปี 2560
- ผลการประเมิน LPA ปี 2561
- ผลการประเมิน LPA ปี 2562
- ผลการประเมิน ITA ปี 2560
- ผลการประเมิน ITA ปี 2561
- ผลการประเมิน ITA ปี 2562

คะแนนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


1
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ)


2
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 2 ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา)


3
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 3 ด้านบริหารการเงินการคลัง)


4
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ)


5
(ดาวน์โหลด ด้านที่ 5 ด้านธรรมมาภิบาล)

คะแนนประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


1 ด้านบริหารจัดการ

2ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

3 ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง

4  ด้านการบริหารสาธารณะ

5ด้านธรรมมาภิบาล

เพิ่มเติม ด้าน นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สรปITA60

เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมอบหมายให้ สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ได้ส่งสรุปผลการประเมินฯ เทศบาลตำบลบุญเรือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้รับคะแนน 94.50 อยู่ในระดับ สูงมาก  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้