วันเผยแพร่

DownloadBoonrueng1

 

ที่ มท 0201.2/ว 3207 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สิ่งที่ส่งมาด้วย บทความเผยแพร่ความรู้