พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร 03 กรกฎาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบุญเรือง 02 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 05 กรกฎาคม 2561
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 04 กรกฎาคม 2561
แบบฟอร์มคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 29 พฤศจิกายน 2559
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบุญเรือง 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง 24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบุญเรือง 24 พฤศจิกายน 2559