นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

วันเผยแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

line ita2563

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
arrow50 itaข้อมูลพื้นฐาน
space 100 ita01.โครงสร้างหน่วยงาน
space 100 ita02.ข้อมูลผู้บริหาร
space 100 ita03.อำนาจหน้าที่
space 100 ita04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
space 100 ita05.ข้อมูลการติดต่อ
space 100 ita
> หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
space 100 ita> email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

space 100 ita06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
space 100 ita> พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
space 100 ita> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
space 100 ita> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุญเรือง
space 100 ita> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
space 100 ita> อื่นๆ
space 100 ita    - กฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
arrow50 itaข่าวประชาสัมพันธ์
space 100 ita07.ข่าวประชาสัมพันธ์
space 100 ita> จดหมายข่าว
space 100 ita08. Q&A (ปลั๊กอิน facebook)
space 100 ita09. Social Network
space 100 ita> website : www.boonrueng.net
space 100 ita> facebook : @muboonrueng
space 100 ita> twitter : @muboonrueng

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
arrow50 itaแผนดำเนินงาน
space 100 ita10.แผนดำเนินงานประจำปี
space 100 ita11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
space 100 ita12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

arrow50 itaการปฏิบัติงาน
space 100 ita13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
space 100 ita
> คู่มือประชาชน
space 100 ita
> คู่มือการปฏิบัติงาน        
arrow50 itaการให้บริการ
space 100 ita14.คู่มือหรือมาตรฐาน
space 100 ita15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
space 100 ita16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
space 100 ita17.E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
arrow50 itaแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
space 100 ita18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
space 100 ita19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
space 100 ita20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

arrow50 itaการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
space 100 ita21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหารพัสดุ
space 100 ita22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
space 100 ita23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ รายเดือน
space 100 ita24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
arrow50 itaการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
space 100 ita25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
space 100 ita26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
space 100 ita27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
space 100 ita28.รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
arrow50 itaการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
space 100 ita29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
space 100 ita30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
space 100 ita31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

arrow50 itaการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
space 100 ita32.ช่องการรับฟังความคิดเห็น
space 100 ita
> แบบสอบถามความพึงพอใจ
space 100 ita
เว็บบอร์ด (ปลั๊กอิน facebook)
space 100 ita
> สายตรงนายกฯ

space 100 ita33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
space 100 ita
> กิจการสภา
space 100 ita> การมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

arrow50 itaเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
space 100 ita34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
space 100 ita35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

arrow50 itaการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
space 100 ita36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
space 100 ita37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
arrow50 itaการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
space 100 ita38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
arrow50 itaแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
space 100 ita39.แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
space 100 ita40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
space 100 ita41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

arrow50 itaมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
space 100 ita42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
space 100 ita43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
space 100 ita44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
space 100 ita45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
space 100 ita46.มาตรการป้องกันการรับสินบน
space 100 ita47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
space 100 ita48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ