พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเชียงราย 18 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61 28 มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 61 28 มิถุนายน 2562
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบรอบ 12 เดือน 61 28 มิถุนายน 2562
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบรอบ 6 เดือน 28 มิถุนายน 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน 28 มิถุนายน 2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 28 มิถุนายน 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 28 มิถุนายน 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 28 มิถุนายน 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 28 มิถุนายน 2562
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28 มิถุนายน 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประัจำปี พ.ศ.2562-2564 03 มกราคม 2562
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ ประจำปี 2560-2564 (แผน 5 ปี) 28 มีนาคม 2560