vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 27 เมษายน 2565
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 21 เมษายน 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 31 มีนาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 31 มีนาคม 2565
บันทึกเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (NO GIFT POLICY) 16 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 มีนาคม 2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 16 มีนาคม 2565
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลบุญเรือง 16 มีนาคม 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 มีนาคม 2565
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 มีนาคม 2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16 มีนาคม 2565
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ12เดือน) 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) 18 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี พ.ศ.2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี พ.ศ.2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี พ.ศ.2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)ประจำปี พ.ศ.2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการให้บริการประชาชน ปี 2564 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย ของเทศบาลตำบลบุญเรือง 13 พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน เทศบาลตำบลบุญเรือง 13 พฤษภาคม 2564
บัญชีรับทราบการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 13 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 13 พฤษภาคม 2564
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต 13 พฤษภาคม 2564
มาตรฐานมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2564
สถิติเรื่องราวร้องทุกข์และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 13 พฤษภาคม 2564
สถิติเรื่องราวร้องทุกข์และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 13 พฤษภาคม 2564
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 13 พฤษภาคม 2564
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2563 13 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 12 พฤษภาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 12 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 12 พฤษภาคม 2564
> รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร 12 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 12 พฤษภาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 12 พฤษภาคม 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 12 พฤษภาคม 2564
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี 12 พฤษภาคม 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 12 พฤษภาคม 2564
เจตนารมณ์และเจตจำนงของผู้บริหาร 12 พฤษภาคม 2564
E - Service 11 พฤษภาคม 2564
รวมเทศบัญญัติ 11 พฤษภาคม 2564
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ 10 พฤษภาคม 2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 10 พฤษภาคม 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 พฤษภาคม 2564
หลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานบุคลากร 07 พฤษภาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 07 พฤษภาคม 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 07 พฤษภาคม 2564
การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 05 พฤษภาคม 2564
การประชุม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 05 พฤษภาคม 2564
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 05 พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 05 พฤษภาคม 2564
รายงานการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2563 28 เมษายน 2564
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 28 เมษายน 2564
การร่วมประชาคมเสนอโครงการซ่อมแซมฝารางท่อระบายน้ำ 28 เมษายน 2564
การร่วมประชุมคมเพื่อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ 28 เมษายน 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2564 28 เมษายน 2564
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 27 เมษายน 2564
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน 27 เมษายน 2564
รายงานผลสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 27 เมษายน 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27 เมษายน 2564
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 27 เมษายน 2564
แนวทางในการขอใช้บัญชี 27 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 27 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน เลื่อนระดับและเลื่อนขั้นเงินเดือน 27 เมษายน 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 27 เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 27 เมษายน 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 27 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 27 เมษายน 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบุญเรือง 16 เมษายน 2564
รายงานผลการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 14 กรกฎาคม 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 กรกฎาคม 2563
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลบุญเรือง 14 กรกฎาคม 2563
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุญเรือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 13 กรกฎาคม 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุญเรือง พ.ศ ๒๕๖๒ 07 กรกฎาคม 2563
การบังคับใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 26 มิถุนายน 2563
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ 26 มิถุนายน 2563
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ 6 เดือน 22 มิถุนายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 19 มิถุนายน 2563
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 63 19 มิถุนายน 2563
รายงานผลการดำการปฏิบัติตามแผลป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบรอบ 12 เดือน 19 มิถุนายน 2563
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 17 มิถุนายน 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 17 มิถุนายน 2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิถุนายน 2563
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 17 มิถุนายน 2563
นโยบายความเป็นะรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 17 มิถุนายน 2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 17 มิถุนายน 2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 17 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 17 มิถุนายน 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17 มิถุนายน 2563
การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 มิถุนายน 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ITA ปี 2562 11 มิถุนายน 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ITA ปี 2565 11 มิถุนายน 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ITA ปี 2564 11 มิถุนายน 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ITA ปี 2563 11 มิถุนายน 2563
ลำดับคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลบุญเรือง 19 พฤษภาคม 2563
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดเชียงราย 18 กรกฎาคม 2562