พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การสรุปสาระสำคัญ "คำสั่ง คสช." ปฏิรูปงานบุคคลท้องถิ่น
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เทศบาลตำบลบุญเรือง
ทำความเข้าใจในขั้นตอน "วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น"
แบบพิมพ์และเอกสารทีใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท.
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบฯ พัสดุ
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น