แสดง # 
ชื่อ
ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การสรุปสาระสำคัญ "คำสั่ง คสช." ปฏิรูปงานบุคคลท้องถิ่น
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เทศบาลตำบลบุญเรือง
ทำความเข้าใจในขั้นตอน "วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น"
แบบพิมพ์และเอกสารทีใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท.
การพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบฯ พัสดุ
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น
วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น