พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

เอกสารบรรยายสรุป เรื่อง "วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น" จัดทำโดยส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบาย "การลา" พนักงานส่วนท้องถิ่น , ผู้มีอำนาจอนุญาต , ประเภทของการลา เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ฯ ต้องยื่นใบลาต่อผู้ใด ศึกษาขั้นตอนต่างๆ

cr: ชุมชนคนท้องถิ่น