พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng2

-หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สำหรับ  หนังสือซักซ้อมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา  *ให้ใช้แนวทางการจัดทำงบประมาณฯ ของปี พ.ศ.2562 ไปก่อน  จนกว่า/หากสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อใด  กรมส่งเสริมฯ จะแจ้งซักซ้อมแนวทางให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง