คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง จัดทำโดยสำนักปลัด กระทรวงมหาดไทย credit: เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น