หนังสือที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารทีใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท.