พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กระทรวง กค ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปสาระสำคัญ

         - กรณี อบต. ทต. ให้จัดส่งรายงานให้อำเภอ โดยให้คณะกรรมการที่นายอำนายจัดให้มีขึ้นรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลจัดทำเป็นรายงานระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานดังกล่วให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

         - กรณี ทม. ทน. และ อบจ. ให้จัดส่งรายงาน ให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ต้องจัดส่งรายงานดังกล่วให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

download 15
รายละเอียดหนังสือซักซ้อมฯ