พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng1

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว0975 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการสำคัญกำหนดให้ ก กลาง ท้องถิ่น เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

โดยย้ำชัดเจนว่า "การดำเนินการใดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือก การสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษาที่ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับการใดที่ไม่แล้วเสร็จจะตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เนื่องจากคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป" cr.thailocalmeet.com