DownloadBoonrueng1

คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

- ประเภทวิชาการ  ชำนาญการ

- ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส (เฉพาะกองช่าง)

- ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน