นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (อ.1)     
          หลักฐาน
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมทุกหน้าไม่ขยายหรือย่อส่วน  จำนวน 2 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
          3. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ)  จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)  จำนวน 1 ชุด
          5. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่  จำนวน 1 ชุด)
          6. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน  จำนวน 1 ชุด
          7. แบบแปลนพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุดและให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ใบ
          8. คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร      
          หลักฐาน
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้  จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
          3. ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม  จำนวน 1 ชุด (โดยสังเขป)
          4. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
          3. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน, บริษัท ให้แนบหนังสือการจดทะเบียนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  จำนวน 1 ชุด
          4. แบบแปลนอาคารที่รื้อถอน หรือผังบริเวณสถานที่รื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
          5. คำร้องขออนุญาตรื้อถอน ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
          1. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
          2. หนังสือแจ้งความการสูญหายจากสถานีตำรวจ
          3. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน     
          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร(อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้  จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน  จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอโอน  จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ผู้ขอโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 1 ชุด
          5. คำร้องขอโอนขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร   
          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร(อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ (ต้นฉบับ)  จำนวน  1  ชุด
          2. แบบแปลนพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          3. ใบรับรองของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 1  ชุด
          4. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
           5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พร้อมรับรองสำเนา (ถ่ายห้ามย่อ หน้า-หลัง)  จำนวน 1  ชุด

 
 
หมายเหตุ    - การยื่นขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน
                 - ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง หมายเลขโทรศัพท์ 053783155 ต่อ 26