พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (อ.1)     
          หลักฐาน
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมทุกหน้าไม่ขยายหรือย่อส่วน  จำนวน 2 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
          3. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ)  จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)  จำนวน 1 ชุด
          5. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่  จำนวน 1 ชุด)
          6. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน  จำนวน 1 ชุด
          7. แบบแปลนพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุดและให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ใบ
          8. คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)                   
          หลักฐาน
          1. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          3. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
          4. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร      
          หลักฐาน
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้  จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
          3. ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม  จำนวน 1 ชุด (โดยสังเขป)
          4. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
          3. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน, บริษัท ให้แนบหนังสือการจดทะเบียนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  จำนวน 1 ชุด
          4. แบบแปลนอาคารที่รื้อถอน หรือผังบริเวณสถานที่รื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
          5. คำร้องขออนุญาตรื้อถอน ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
          1. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
          2. หนังสือแจ้งความการสูญหายจากสถานีตำรวจ
          3. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน     
          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร(อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้  จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน  จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอโอน  จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ผู้ขอโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 1 ชุด
          5. คำร้องขอโอนขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร   
          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร(อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ (ต้นฉบับ)  จำนวน  1  ชุด
          2. แบบแปลนพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          3. ใบรับรองของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 1  ชุด
          4. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
          - แบบฟอร์ม ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน (อ.1)
          - แบบฟอร์ม ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
 
หมายเหตุ    - การยื่นขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน
                 - ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง หมายเลขโทรศัพท์ 053783155 ต่อ 26