anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (อ.1)     
          หลักฐาน
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมทุกหน้าไม่ขยายหรือย่อส่วน  จำนวน 2 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด
          3. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ)  จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)  จำนวน 1 ชุด
          5. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่  จำนวน 1 ชุด)
          6. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน  จำนวน 1 ชุด
          7. แบบแปลนพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุดและให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ใบ
          8. คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)                   
          หลักฐาน
          1. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          3. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
          4. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร      
          หลักฐาน
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3 หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้  จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
          3. ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม  จำนวน 1 ชุด (โดยสังเขป)
          4. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
          1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
          3. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน, บริษัท ให้แนบหนังสือการจดทะเบียนบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  จำนวน 1 ชุด
          4. แบบแปลนอาคารที่รื้อถอน หรือผังบริเวณสถานที่รื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
          5. คำร้องขออนุญาตรื้อถอน ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
          1. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
          2. หนังสือแจ้งความการสูญหายจากสถานีตำรวจ
          3. เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน     
          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร(อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้  จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน  จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอโอน  จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ผู้ขอโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 1 ชุด
          5. คำร้องขอโอนขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร   
          1. ใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร(อ.1) ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ (ต้นฉบับ)  จำนวน  1  ชุด
          2. แบบแปลนพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน  1  ชุด
          3. ใบรับรองของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 1  ชุด
          4. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
          - แบบฟอร์ม ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน (อ.1)
          - แบบฟอร์ม ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
 
หมายเหตุ    - การยื่นขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน
                 - ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองช่าง ชั้น 2 เทศบาลตำบลบุญเรือง หมายเลขโทรศัพท์ 053783155 ต่อ 26