anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การจดทะเบียนพาณิชย์

          ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ฯ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้แก่ เทศบาล และ อบต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

          สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า และเจ้าธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2553 สามารถยื่นหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลบุญเรือง  053783155 ต่อ 18

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ 

จดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันหลังจากเปิดกิจการ
1.รูปถ่าย ร้าน 1 รูป เป็นภาพรวมกิจการที่จดทะเบียนพรณิชย์ (ถ่ายให้ติดเลขที่บ้าน)
(กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานรูปถ่ายเป็นร้านใหม่ที่เปิดกิจการแล้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรณีมีสัญญาเช่าบ้าน ใช้สัญญาเช่าได้
6.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
     หากเป็นกรณี กิจการเกี่ยวกับ ซีดี วีซีดี ต้องส่ง
ต้องส่งหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์
     หากเป็นกรณี กิจการเกี่ยวกับ อัญมณี
ต้องส่งหลักฐานแหล่งเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2.แบบหนังสือมอบอำนาจ
3.แบบคำร้องอื่นๆ
4.แผนผังที่ตั้งสำนักงานใหญ่
5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
6.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์