พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

การจดทะเบียนพาณิชย์

          ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ฯ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้แก่ เทศบาล และ อบต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

          สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า และเจ้าธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2553 สามารถยื่นหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลบุญเรือง  053783155 ต่อ 18

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ 

จดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วันหลังจากเปิดกิจการ
1.รูปถ่าย ร้าน 1 รูป เป็นภาพรวมกิจการที่จดทะเบียนพรณิชย์ (ถ่ายให้ติดเลขที่บ้าน)
(กรณีย้ายที่ตั้งสำนักงานรูปถ่ายเป็นร้านใหม่ที่เปิดกิจการแล้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่
5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรณีมีสัญญาเช่าบ้าน ใช้สัญญาเช่าได้
6.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
     หากเป็นกรณี กิจการเกี่ยวกับ ซีดี วีซีดี ต้องส่ง
ต้องส่งหลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์
     หากเป็นกรณี กิจการเกี่ยวกับ อัญมณี
ต้องส่งหลักฐานแหล่งเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2.แบบหนังสือมอบอำนาจ
3.แบบคำร้องอื่นๆ
4.แผนผังที่ตั้งสำนักงานใหญ่
5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
6.เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์